Dijous, 25 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del Ple del passat 14 de novembre de 2018

Resum del Ple del passat 14 de novembre de 2018

S’aprova el projecte d’adequacions del cementiri municipal.

El passat dia 14 de novembre es va dur a terme el Ple ordinari amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

El grup municipal del PP manifesta el seu malestar degut a que segons ell no surten reflectides les seves intervencions en l’acta. El grup municipal de CDC demana que a l’acta s’inclogui literalment el recordatori que fa cada Ple el Sr. Alcalde referent als presos polítics i exiliats, actualment sols hi ha una referència a aquest fet. Secretaria recorda que és competència seva la redacció de l’acta.

Tot seguit els grups municipals de CDC i BM-AM proposem unes esmenes al redactat de l’acta que són acceptades per unanimitat dels regidors.

2. Expedient 402/2018. Modificació de Crèdit del pressupost prorrogat mitjançant crèdit extraordinari

En aquest punt es proposa aprovar una modificació de crèdit per finançar 3 projectes:

 1. Una inversió de 5.312,07€ per la compra de taules, cadires i un projector per la Sala La Cultural amb una subvenció de la Diputació.
 2. Finançament pel projecte d’adequacions del cementiri municipal per import de 20.700,00 €
 3. L’enderroc dels vestidors del camp de futbol com a pas previ per la construcció dels nous 6.900,00 €.

La votació de les propostes es fa per separat per què els grups municipals puguin marcar les seves postures en cada projecte.

Els grups municipals del PP i CDC manifesten el seu desacord en les propostes de compra d’equipament i en la d’enderroc dels vestidors. En el primer cas alegen manca d’informació i de previsió, i en el segon consideren que s’ha de fer l’enderroc conjuntament amb la construcció dels nous vestidors.

Pel que fa a la modificació de pressupost relativa al projecte d’adequacions del cementiri estan d’acord en la seva aprovació.

L’equip de govern manifesta que l’enderroc és un pas previ a la construcció dels nous vestidors i per anar guanyant temps, també informen que davant de la nova proposta de construir un edifici de 2 plantes en el lloc actual, els tècnics consideren oportú saber l’estat del subsol alhora de fer els càlculs dels fonaments.

Pel que fa a la inversió en equipament per la sala La Cultural la Diputació de Lleida no va notificar la subvenció fins al 5 d’octubre i que les bases no permeten la pròrroga i la despesa s’ha de fer durant l’any 2018.

El grup municipal del PP manifesta que :”si no hi ha el projecte de les casetes, l’enderroc no el firmaré”.

El grup de CDC va criticar el retràs en l’elaboració del projecte dels nous vestidors del camp de futbol. Segons ells. “Ja fa sis mesos i encara no s’ha fet res”.

El regidor d’esports va respondre que durant aquest temps s’ha canviat 3 vegades de projecte arran de les peticions fetes pel club i recolzades pels grups municipals; i hores d’ara ja s’està parlant d’un edifici de dues plantes amb els increments de costos corresponents. També manifesta: “La primera reunió, a la qual no vau assistir, portàvem quatre propostes i el club es va decidir per una i vam dir tirem endavant... a la propera reunió que si que vau vindre, el club va presentar aquesta distribució en dos plantes, L’arquitecte diu que per fer dos plantes necessita saber que hi ha a sota.”

Finalment sotmeses les propostes a votació s’aprova per unanimitat la modificació referent a les adequacions del cementiri i es rebutja per 6 vots en contra (5CDC + 1PP) i 5 a favor (BM-AM) les propostes d’inversió de mobiliari per la sala La Cultural i el projecte d’enderroc dels vestidors.

3.Expedient 409/2018. Aprovació projecte obra d'adequacions cementiri municipal.

En aquest punt es presenta el projecte per arranjar els cementiri municipal i que consisteix en repassar les parets exteriors, reparar teulada i reforçar la cimentació en alguns trams.

Tots els grups municipals es mostren a favor d’aquest projecte i de la necessitat d’anar fent intervencions cada cert temps per mantenir l’estat de l’equipament.

El projecte s’aprova per unanimitat dels regidors.

4.Expedient 398/2018. Aprovació projecte obra enderroc vestidors camp de futbol

En aquest punt es presenta el projecte d’enderroc dels vestidors del camp de futbol ja que hi ha previst la construcció d’uns nous vestidors. El debat sobre quest punt ja s’ha fet en el segon punt alhora d’aprovar la modificació de crèdit necessària per tirar endavant el projecte. Els grups municipals es reafirmen en les seves postures.

El projecte no s’aprova amb 6 vots en contra (5CDC + 1PP) i 5 a favor (BM-AM)

5.Dació en compte dels decrets d'alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local

En aquest punt s’informa al Ple dels Decrets i acords presos.

Els grups municipals de PP i CDC manifesten que aquesta vegada no se’ls hi ha fet arribar l’acta de la darrera junta de govern. L’Alcalde manifesta que desconeix aquest fet i com que a l’equip de govern li arriba tota la informació electrònicament dona per fet que la resta de grups rep la mateixa documentació  en paper. Revisaran què ha fallat en aquest cas.

El grup municipal de CDC demana que se’ls hi faci arribar 3 factures de les relacionades en els Decrets de pagament. L’Alcalde li respon que els hi farà arribar.

 6.Dació en compte de les rendicions trimestrals (3r trimestre de 2018) al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

En aquest punt s’informa al Ple del períodes de pagament i de les quantitats satisfetes en aquest concepte.

Els grups municipals es donen per informats.

7.Mocions

L’alcalde pregunta als grups municipals si tenen alguna moció per incloure en l’ordre del dia a més de les dues previstes i els grups responen que no.

7.1 MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS.

Aquesta moció elaborada per l’AMI i ACM es presentada al Ple pel grup municipal de BM-AM.

El grup municipal del PP manifesta que: “jo no soc cap jutge com per condemnar ni per absoldre, per lo tant jo no puc opinar...m’abstindré”.

Els grups municipals de BM-AM i CDC manifesten el seu suport a la moció i critiquen l’actitud de l’estat davant del repte democràtic que se li ha plantejat.

La moció s’aprova per 10 vots a favor ( BM-AM i CDC) i 1 abstenció (PP).

https://www.acm.cat/juridic/mocions/mocio-acm-ami-favor-absolucio-presos-politics-6-novembre-2018

 

7.2 PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Aquest moció elaborada per l’AMI es presentada al Ple pel grup municipal de BM-AM. La moció consisteix en recolzar l’acord pres pel Ple del Parlament de Catalunya en el qual s’inclou el següent punt:

“Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.”

El grup municipal del PP no comenta.

El grup municipal de CDC està d’acord en la moció però mostra el seu malestar ja que els sorprèn l’actitud de l’equip de govern al presentar una moció que inclou: Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment” . No troben lògic que es demani recuperar la convivència quan l’equip de govern s’ha encarregat de malmetre la convivència en el municipi de Bell-lloc des de les eleccions del 2015.

La regidora Sra. castells pregunta a la Sra Buira en quin moment s’ha fet això. Aquesta respon que durant la campanya electoral el grup BM-AM es presentaven com a transparents, el que deixava a entendre que CDC no ho era de transparent. Un cop en marxa la legislatura, la postura de l’equip de govern davant de la denúncia de fiscalia només ha fet que empitjorar la convivència del poble. S’estableix un debat sobre aquestes postures i finalment es retorna ala qüestió plantejada en la moció.

La moció s’aprova per 10 vots a favor (BM-AM i CDC) i 1 abstenció (PP).

8. Precs i preguntes.

El grup municipal del PP no pregunta.

El grup municipal de CDC planteja les següents qüestions i l’Alcalde li respon:

 • El Ple de la Diputació ha tractat la cessió de la recaptació en executiva. Resposta: encara no ha passat pel Ple ja que la Presidenta va suspendre el Ple d’octubre. La previsió és que passi al novembre.
 • En quina data es va donar de baixa el contracte de la llum del bar de la Cultural l’any 2016. Resposta: encara no s’ha pogut esbrinar aquesta data però va ser al mes de juliol o agost.
 • CDC expressa que s’ha gestionat malament la relació amb la concessionària del bar de la Cultural i que és culpa de la poca implicació de l’equip de govern. Demanen que se’ls hi faci arribar quin deute té la concessionària i l’Alcalde li respon que ja se li va fer arribar fa temps, reconeixen aquest fet i demanen perdó per l’errada. També reclama que s’arreglin les taules trencades de la pineda arran de la tala d’arbres.
 • Pregunten com és que el pas de vianants del camí de Puigverd s’ha fet d’aquesta manera. Resposta: carreteres de la generalitat és qui ha marcat com s’havia de fer i ha establert les condicions.
 • Pregunten si és cert que s’ha de tancar el pas a nivell de la farmàcia. L’Alcalde respon que no en té constància: “de fet que fa tres setmanes que vaig anar a parlar amb la Delegada del Gobierno i no me’n va dir res. Vam parlar amb Fomento i no van dir res”..

L’Alcalde presenta 4 assumptes al Ple per saber el posicionament dels regidors.

 • El dia 13 de novembre una representació del Banc de Sabadell es va presentar als magatzems del carrer Pau Casals amb la intenció de precintar-los ja que l’administrador concursal els hi havia atorgat la propietat. Desprès de debatre amb ells van marxar sense precintar. Davant aquesta situació s’ha de buscar un nou magatzem per a la brigada. Tots els present es mostren d’acord en trobar una solució a aquest problema i s’acorda que s’anirà informant als grups sobre les gestions que es facin.
 • El dilluns dia 12 es va rebentar un fan-coil del centre de dia. L’Alcalde informa que s’haurà de canviar i que per tant s’haurà de convocar un Ple extraordinari per aprovar aquesta inversió. Tots els grups es donen per assabentats d’aquest fet.
 • L’Alcalde informa que degut al pont de la primera setmana de desembre i a les vacances del personal, proposa ajornar el Ple ordinari al 3r dimecres del mes, és a dir al dia 19. Els grups de CDC i PP responen que s’ho pensaran.
 • L’Alcalde recorda al grup de CDC que encara està esperant la seva proposta de modificació d’ICIO. Li contesten que han tingut molta feina i que encara hi treballen.

La regidora d’ensenyament li pregunta a la Sra. Buira si ha rebut el seu correu sobre la modificació de l’ordenança de la llar d’infants, aquesta l respon que fa dies que no ha mirat el correu.

No havent-hi més intervencions l’Alcalde dona per acabat el Ple i dona la paraula als veïns i veïnes presents a la sala.