Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple del passat 25 de juliol

Resum del ple del passat 25 de juliol

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 25 de juliol es va dur a terme la primera sessió extraordinària del Ple de la nova lesislatura (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

El Sr. Ramon Cònsola fa un explicació prèvia a iniciar el ple aclarint el motiu pel qual encara no s’han penjat els plens. El motiu es tècnic i el grup municipal Bell-lloc es Mou expressa que també s’hi han trobat els darrers anys.

També clarifica que ha consultat la normativa referent a la sessió de sales per als grups municipals i que es va gestionar de manera correcta i no calia passar-ho pel ple, el Grup Bell-lloc es Mou expressa que són lectures de la normativa diferents.

1r. Expedient 420/2019. Adhesió conveni DGT i FEMP sobre intercanvi d’informació i mútua col·laboració administrativa.

En aquest punt es vol acordar sol·licitar l’adhesió íntegra de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, al conveni subscrit entre l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid el dia 15 de juny de 2006.

Els dos grups municipals es mostren a favor de l’adhesió a aquest conveni i s’aprova per unanimitat.

2n. Expedient 371/2019. Pròrroga conveni Ajuntament i Generalitat de Catalunya sobre servei social especialitzat centre de dia gent gran.

En aquest punt s’aprova la sol·licitud de la pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat entre el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per a la prestació del servei de centre de dia per gent gran depenent “Centre de serveis socials de Bell-lloc d’Urgell”, per l’assignació de 5 places concertades durant 366 dies l’any 2020.

Els dos grups municipals es mostren d’acord en sol·licitar la pròrroga del conveni de col·laboració. El punt s’aprova per unanimitat.

Previ a l’inici del punt tercer el Sr. Carles Palau sol·licita que es retiri per falta d’informació, el Sr. Alcalde li respon que es seguirà endavant amb el punt i que tot seguit se li explicarà tota la informació que demani.

3r. Expedient 380/2019. Modificació de Crèdit del pressupost prorrogat exercici 2019.

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2019 del Pressupost prorrogat, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.

El Sr. Ramón Cònsola explica tots els punts de la modificació de crèdit.

El Sr. Carles Palau reitera que no tenen suficient informació per poder prendre determinació.

Es genera un debat que conclou amb la votació que aprova per majoria simple aquest punt. Amb 5 vots a favor del Grup Junts per Bell-lloc, 5 vots en contra del grup Bell-lloc es mou i el vot de qualitat de l’Alcalde a favor.

4t. Expedient 418/2019. Planificació Festes Locals 2020.

En aquest punt s’aprova com a festes locals de Bell-lloc d’Urgell per a l’any 2020, els dies 28 i 29 de setembre.

Els dos grups municipals es mostren d’acord i s’aprova aquest punt per unanimitat.

5è. Dació en compte Decret Alcaldia 2019-0202 de data 15 de juliol de 2019 dedicacions parcials regidors.

L’Alcalde presenta la resolució d’alcaldia núm. 2019-0202 de data 15 de juliol de 2019 sobre l’ Assignació de dedicacions parcials als regidors delegats de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (Exp. 391/2019).

Aquest punt determina que els següents regidors/es exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial del 25% a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i una retribució mensual de 525 euros bruts cadascun, a partir del dia 15 de juliol de 2019:

1r Tinent d’Alcalde i Regidor d’Indústria, Esports, Emprenedora i Medi Ambient: Sr. Jaume Amorós Bonet.

3a Tinent d’Alcalde i Regidora de la Dona, Sanitat i Immigració: Sra. Brígida Jubillar Jové.

Regidora de Joventut, Noves Tecnologies i Serveis socials: Sra. Àngela Utrilla Sánchez.

El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia 2019-0202 de data 15 de juliol de 2019.

6è. Dació en compte Decret Alcaldia 2019-0212 de data 22 de juliol de 2019 adscripció representants Comissió Especial de Comptes.

L’Alcalde presenta la resolució d’alcaldia núm. 2019-0212 de data 22 de juliol de 2019, la qual determina l’adscripció de membres representants dels grups municipals a la Comissió Especial de Comptes.

En aquest punt s’acorda adscriure a la Comissió Informativa creada per acord del ple del dia 11 de juliol de 2019,els membres corporatius següents, designats pels respectius grups municipals:

Grup Municipal de Junts per Bell-lloc d’Urgell: Miquel Campàs Pla, Brígida Jubillar Jové, Àngela Utrilla Sanchez. Vocal Suplent: Jaume Amorós Bonet

Grup Municipal de Bell-lloc esMou: Nadir Castells Gené, Miquel Amorós Folguera, Carles Palau Boté. Vocal suplent: Enric Cerqueda Secanell

El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia 2019-0212 de data 22 de juliol de 2019.

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió