Dijous, 13 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del Ple extraordinari del passat 13 de desembre de 2017

Resum del Ple extraordinari del passat 13 de desembre de 2017

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 13 de desembre es va dur a terme el Ple ordinari. Els punts de l’ordre del dia van ser:

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (14/09/2017, 09/10/2017, 25/10/2017, 02/11/2017, 09/11/2017, 13/11/2017, 23/11/2017).

En aquest punt el grup municipal de CDC va presentar unes modificacions a l’acta del dia 9-10-2017. Un cop llegides es va procedir a la votació sobre la seva incorporació o no a l’acta. El grup municipal de BM-AM va manifestar que s’abstindria ja que no havia tingut la possibilitat d’estudiar aquestes modificacions. S’aproven les incorporacions per 6 vots a favor (5CDC + 1PP) i 5 abstencions (BM-AM).

 

2n. Aprovació provisional, si s’escau, del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana de Bell-lloc d’Urgell

En aquest punt es posava a debat l’aprovació provisional d’aquest pla de millora urbana. Un cop passat el mes d’exposició pública i rebuts els informes sectorials i un cop aprovat pel Ple aquest Pla passa a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva si s’escau.

El punt s’aprova per 6 vots a favor (5 BM-AM i 1 PP) i 5 abstencions (CDC)

 

3r. Aprovació, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Aquest punt presenta al Ple l’aprovació d’una addenda al conveni ja signat i que té una vigència entre el 2016-2019. En aquesta addenda s’estableix la quantitat que rebrà el poble de Bell-lloc d’Urgell com a subvenció per dedicar a polítiques de Joventut (5.980€).

Els grups municipals manifesten el seu acord al ser un conveni que ja fa anys que es signa i que és un bé per al poble.

El conveni s’aprova amb 10 vots a favor (BM-AM i CDC) i una abstenció (PP)

 

4t. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte bàsic i d’execució d’arranjament de les piscines municipals.

L’equip de govern presenta al Ple el projecte de millora de les piscines municipals. Un projecte que han elaborat els serveis tècnics del Consell Comarcal i que es va presentar en públic el passat 30 d’octubre. Aquest projecte pretén la millora de les piscines municipals i aconseguir que aquestes compleixin amb la normativa actual d’aquests espais públics.

El grup municipal de CDC manifesta que no donarà suport a aquest projecte ja que l’equip de govern ha contractat a una persona per arranjar els camins que consideren ha faltat el respecte a la institució. Fins que l’Alcalde no es comprometi a no contractar més a aquesta persona, el grup municipal de CDC no donarà suport al projecte d’arranjament de les piscines municipals.

L’Alcalde recorda el que ja va dir en el seu dia que no es pot utilitzar l’Ajuntament per a revenges personal i que hi ha altres vies per solucionar aquests assumptes. Pel que fa a la contractació d’aquesta persona, l’Alcalde informa que va presentar la millor oferta i que no hi ha cap impediment legal per a la seva contractació.

El grup municipal del PP recolza la postura del grup municipal de CDC.

El projecte no s’aprova per 5 vots a favor (BM-AM) i 6 en contra (CDC i PP).

 

5è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local

 6è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius (Exp. 2015.02).

Aquests dos punt van relacionats ja que per poder accedir al contracte de manteniment d’ascensors que ofereix l’Associació catalana de Municipis, prèviament l’Ajuntament s’ha d’adherir a la central de compres.

L’adhesió a la central de compres no condiciona a l’Ajuntament a adquirir cap dels seus productes. La contractació del manteniment d’ascensors a través de l’ACM comportarà un estalvi de prop del 50% en la facturació anual, a través de la mateixa empresa que el fa fins aquests moments, i amb el mateix tipus de servei.

Els grups municipals manifesten el seu posicionament i el grup de CDC es mostra preocupat per si això obligarà a l’ajuntament a deixar de comprar a comerciants locals. L’equip de govern els hi respon que l’Ajuntament no estarà obligat a comprar res que no vulgui. Si desprès de comprovar ofertes n’hi ha alguna de més barat en un altre lloc, es contractarà aquella sense cap problema. Pel que fa a la compra a comerciants locals, la major part de productes que ofereix l’ACM no es troben en el mercat local.

Els dos punts s’aproven per 5 vots a favor (BM-AM) i 6 abstencions (CDC i PP)

 

7è. Aprovació, si s’escau, del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Bell-lloc d’Urgell.

El 21-04-2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’adhesió al PAESC i ara un cop elaborat i presentat al públic es presenta el document per a la seva aprovació.

El Pla preveu un seguit de mesures que el poble de Bell-lloc ha de dur a terme per aconseguir una reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera abans del 2030.

Els grups municipals mantenen la mateixa postura que van tenir en el ple del 21-04-2016.

El Pla s’aprova per 5 vots a favor (BM-AM9 i 6 abstencions (5 CDC i 1 PP)

 

8è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI) període 2017-2019

En aquest punt es presenta l’adhesió a aquest projecte impulsat per la Diputació de Lleida i que servirà per participar en la redacció de projectes que donin valor afegit al territori. El cost pel municipi és zero ja que només s’hi hauran de dedicar algunes hores per part del tècnic de promoció econòmica.

Els grups municipals manifesten la seva postura i el punt s’aprova per 5 vots a favor (BM-AM) i 6 abstencions (CDC i PP).

 

9è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

El grup municipal de CDC demana còpia d’unes factures i l’Alcalde manifesta que els hi farà arribar les còpies.

 

10è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2017.

TERCER TRIMESTRE 2017:

Pagaments realitzats en el trimestre: 141.535,78 €

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 45.140,53 €

El període mig de pagament 3r. TRIM. 2017: 1,72 dies

11è. Mocions

No se’n presenten

 

12è. Precs i Preguntes

El grup municipal del PP manifesta la seva preocupació per les obres fetes al carrer darrera dels Horts. L’Alcalde manifesta que ja s’ha avisat per escrit que s’han de rectificar les obres.

El grup municipal del PP pregunta si es millorarà el tracte que rep el club de futbol. L’Alcalde informa que gràcies a la renovació del conveni amb la DAMM s’han obtingut el doble de diners per als clubs esportius amb el compromís que no demanessin més diners a l’Ajuntament. Tots els clubs han estat d’acord amb aquesta condició. Això no treu que s’hagin de fer inversions en el camp de futbol per millorar-lo.

El grup municipal de CDC manifesta que no volen que a les transferències que reben de l’Ajuntament per assistència als plens constin com a nòmina. Consideren que no és el concepte correcte i que pot dur a confusions. L’Alcalde respon que desconeix aquest assumpte però que ho estudiarà i que hi posaran remei.

També pregunten pel canvi d’ubicació del col·legi electoral de La Costereta i mostren el seu malestar ja que consideren que això comportarà molèsties als veïns. L’Alcalde respon que s’ha pres aquesta decisió per millorar el servei que es fa aquell dia, per racionalitzar recursos i que s’informarà per a que tothom en tingui coneixement.

 

S’acaba el ple i l’Alcalde dona la veu al públic assistent.