Dijous, 20 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple ordinari del 18-01-2021

Resum del ple ordinari del 18-01-2021

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 18 de gener va tenir lloc Ple ordinari (enllaç a l'enregistrament en vídeo).

Els punts que es van tractar són els següents:

A) Part resolutiva

1- Aprovació, si s'escau,  acta anterior, (ple ordinari 17/12/2020)

S'aprova l'acta anterior. Tot i que el grup BM no hi estava del tot d'acord perquè no era literal.

2- Proposta aprovació del Compte General de l’exercici 2019. (Exp. 388/2020)

L'exercici 2019 va ser un exercici compartit entre les 2 legislatures.

L'exercici es va tancar tancar amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 338.960,28€. I un romanent de tresoreria per despeses generals de 1.492.108,41€.

En data 18 d'agost la Comissió de Comptes va aprovar els comptes de l'exercici 2019, s'ha fet l'exposició pública pertinent sense que s'hagin presentat al.legacions.

Avui l'aprovació definitiva pel Ple dels comptes anuals de l'exercici 2019 de l'Ajuntament de Bell-lloc D'Urgell. És el pas previ per presentar-los a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes i donar així  definitivament per tancat l'exercici 2019.

Votació: Junts per Bell-lloc: 6-SÍ / BM: 5-Abstenció

3- Proposta aprovació ocupació directa terrenys.(Exp. 16/2021)

La normativa urbanística permet per ocupació directa obtenir els terrenys que, afectats pel planejament urbanístic, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al domini públic.

I això és el que s'ha aprovat avui, l'ocupació directa dels terrenys destinats a Equipament, Zona Verda I part dels vials. En total 18.235m2 de sòl del Pla de Millora Urbana 4 “la Llacuna”. Que s'aconsegueixen a cost “zero” pel nostre poble. Els diners de la compra es podran destinar a la construcció.

L'ocupació directa d'aquests terrenys és el primer pas perquè les noves piscines al “Fondo del Prades” siguin una realitat.

A la vegada és el primer pas també per descongestionar la zona escolar-esportiva, per tenir una reserva de sòl en cas que calgui ampliar les escoles així com per donar altres usos a l'espai de les piscines actuals.

L'Equip de govern està treballant per millorar el present mirant al futur.

Votació: Junts per Bell-lloc: 6-SÍ / BM: 5-NO

4-Proposta resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit nº1/2020. (Exp. 513/2020)

Des de l'Equip de govern s'ha manifestat que la responsabilitat d'elaborar els pressupostos i les modificacions que es plantegin, correspon a l'alcaldia i a l'equip de govern i que aquesta responsabilitat s'ha assumit plenament.

L'equip de Junts per Bell-lloc van elaborar els pressupostos del 2020 i també es va presentar la modificació de crèdit nº 1/2020 per la construcció d'uns vestidors nous al camp de futbol.

L'Equip de govern ha manifestat que es refermaven en les motivacions i en la decisió de construcció d'uns nous vestidors i que donat que , consultada l'opinió jurídica, s'ha constatat que la modificació de crèdit compleix amb els requisits legals.

S'ha proposat al Ple la desestimació de les 2 al·legacions presentades i l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 1/2020.

Votació: Junts per Bell-lloc: 6-SÍ / BM: 5- NO

5.-Proposta resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’aprovació del projecte Bàsic i Executiu dels vestidors del camp de futbol municipal de Bell-lloc d’Urgell. (Exp. 497/2020)

L'equip tècnic del Consell Comarcal va redactar el Projecte dels vestidors del camp de futbol. A ells també se'ls ha demanat que valorin i informin les al.legacions presentades

Els tècnics han valorat desestimar les al.legacions.

L'Equip de govern en base al criteri tècnic ha proposat al Ple, desestimar les al.legacions presentades.

El grup BM han votat en contra, tot manifestant que la seva negativa era per la denegació de l'al.legació.

B) Activitat de Control

6.- Dació en compte dels decrets d'alcaldia i dels acords de Junta de Govern

L'alcalde ha fet els aclariments que el grup de l'oposició ha demanat  sobre alguns decrets o algun acord de la Junta de Govern.

Des del grup BM han manifestat que no reben les actes de les Juntes de govern.

S'intentarà subsanar aquest fet.

 

7.-Informació sobre les actuacions de l'equip de govern i Entitats

No hi ha informacions en aquest punt.

 

C) Precs i preguntes

L'equip de l'oposició ha fet les preguntes i precs que han considerat oportuns i l'alcalde els ha exposat que mentre estem en temps de pandèmia, les preguntes es respondran al proper Ple o per escrit, segons considerin.

Seguidament s'ha donat la paraula al públic assistent.

A les 9:40 l'Alcalde-president ha aixecat la sessió