Dilluns, 27 de Gener del 2020 12º max. / 1º min.

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Organs de govern / Junta de Govern local

Junta de Govern local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està format per un nombre determinat de regidors i regidores, als quals l’Alcalde ha delegat determinades funcions que tracten els problemes diaris, que afecten el municipi i les persones que hi viuen.

En el cas del municipi de Bell-lloc d’Urgell, amb menys de 5000 habitants, existeix quan així ho acordi el Ple del Ajuntament. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 8 de juliol de 2015, va aprovar la creació de la Junta de Govern Local.

Per tant, la funció d’aquesta Junta de Govern Local és assistir a l'alcalde en l’exercici de les seves atribucions i també, exercir les competències que li ha delegat el mateix alcalde per Decret D’Alcaldia de 2 de juliol de 2015, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 8 de juliol de 2015, que són les següents:

- Dirigir, inspeccionar e impulsar els serveis i obres municipals.
- Aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
- Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat.
- Aprovació d’operacions de tresoreria sempre que no superin el 15% dels ingressos liquidats per operacions corrents del darrer exercici liquidat.
- Ordenar la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari o suplement de crèdit.
- Atorgar les llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa sectorial.
- Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de l’Alcalde.
- Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’Alcalde.

Així doncs, aquesta Junta de Govern Local no actua en delegació del Ple, per tant, no procedeix a publicar les actes i/o acords.

Les seves reunions ordinàries tenen lloc el primer i tercer dimarts de cada mes.

Els membres de l'actual Junta de Govern Local són:

President:

Carles Palau Boté (Alcalde)

Membres:

Rosa Romà (1a tinent d'alcalde)

David Folguera (2n Tinent d'alcalde)

Nadir Castells (Regidora)