Dilluns, 22 de Abril del 2024 25º max. / 7º min.

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple del passat 12 de setembre

Resum del ple del passat 12 de setembre

L'enregistrament de la sessió està disponible al canal de vídeo del web de l'Ajuntament.

El passat dia 12 de setembre es va dur a terme la sessió ordinària del ple (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors.

S’aproven per unanimitat les actes dels plens extraordinaris de data 15/06/2019, 11/07/2019 i 25/07/2019 després que el grup Bell-lloc es Mou presenti una esmena referent al ple de data 11-07-2019 més concretament al tema de les retribucions de la Junta de Govern.

2n. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.

El ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia.

3r. Dació en compte de les rendicions fetes al ministeri d’hisenda: informes trimestrals del període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre del 2019

S’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, resultant-ne el següent detall resum: SEGON TRIMESTRE 2019:

- Pagaments realitzats en el trimestre: 343.700,38 EUROS

- Factures pendents de pagament al final del trimestre: 12.300,31 EUROS

El període mig de pagament 2n. TRIMESTRE 2019: 6,05 dies

Aquest punt s’aprova per unanimitat del ple de la corporació.

4t. Moció en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.

En aquest punt s’expressa el suport amb les ONG que naveguen pel mediterrani per rescatar persones i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben. A més a més es reitera el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb persones refugiades els recursos materials i econòmics necessaris.

Aquest punt es refereix a la moció presentada per Bell-lloc es Mou per donar suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.

Aquesta moció es recolzada pel ple per donar suport a les ONG que s’impliquen.

5è. Moció presentada per Bell-lloc es Mou, fresat de la pista del pavelló abans d’acabar l’any.

El grup municipal de Bell-lloc es Mou proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell els següents que s’habiliti en el pressupost de l’exercici 2019 (prorrogat del 2017) una partida destinada a fresar la pista del pavelló poliesportiu de Bell-lloc d’Urgell i que aquesta actuació es dugui a terme durant aquest exercici. A més a més es demana que

es comuniqui al Club Patí Bell-lloc, al Club Bàsquet Bell-lloc i al Club Esportiu Bell-lloc el resultat d’aquesta moció.

EL grup de govern Junts per Bell-lloc explica que els tècnic especialistes aconsellen deixar el fresat com a última opció ja que, malmet i debilita la pista. Els mateixos aconsellen fer tractaments amb líquids específics per aquest objectiu. Es treballa tenint en compte les opinions i sensacions dels equips esportius.

La moció no queda aprovada amb 6 vots en contra (JxB) i 5 a favor (BM).

6è. Precs i preguntes.

El Sr. Palau comenta les restes de l’accident (material sanitari i restes del cotxe) que es va produir a l’autovia que actualment encara són al camí veïnal. Demana que l’Ajuntament es posi en contacte amb carreteres per tal de netejar la zona o bé que ho faci l’Ajuntament i reclami el cost.

El Sr. Palau pregunta quins productes fitosanitaris s’han utilitzat darrerament en parcs i places. També si són productes autoritzats i si tenen un període de seguretat.

El Sr. Consola respon que si que estan autoritzats.

El Sr. Miquel Amorós pregunta com es que es fa la festa al frontó i no es fa a la SCR. També demana un llistat dels costos addicionals que això pot representar: instal·lació de carpa, instal·lació de lavabos, seguretat...

El Sr. Campàs i la Sra. Utrilla, ho contestarem per escrit.

Seguidament es duen a terme diferents comentaris referents al canvi de l’estelada per la senyera on Bell-lloc es Mou hi està en contra i Junts per Bell-lloc justifica aquest canvi.

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió