Dijous, 25 de Juliol del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Noticies / Resum del ple del passat 20 de febrer

Resum del ple del passat 20 de febrer

S'aprova per majoria absoluta el pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2020.

El passat dia 20 de febrer es va dur a terme el darrer ple ordinari (enllaç a l'enregistrament en vídeo). Els punts que es van tractar van ser:

1r. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior (16/01/2020)

Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta del Ple ordinari de 16/01/2020, es formula la rectificació a l’acta, que s’aprova per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació.

2n. Aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020.

L’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020.

La secretaria interventora de l’Ajuntament en data 13 de febrer de 2020 ha emès informe favorable amb observacions del pressupost per a l’exercici 2020, així com informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu de deute públic.

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació inicial del pressupost per l'exercici 2020, aquesta és  aprovada per majoria absoluta dels membres assistents del Ple de la corporació amb els 6 vots a favor del Grup Municipal JuntsxBell-lloc i les 5 abstencions dels 5 regidors del Grup Municipal de BM-AM,

3r. Aprovació inicial de la plantilla de personal per l’exercici 2020.

Amb alguns canvis abans exposats, s'aprova la plantilla de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per al 2020 per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació

4t. Aprovació definitiva del document tècnic “dotació xarxa aigua camp de futbol” i resolució al·legacions.

Es desestima l’al·legació presentada pel Sr. Carles Palau Boté en representació del grup municipal Bell-lloc es Mou – Acord Municipal (REE 244 02/12/2019), pels motius expressats en l'informe dels Serveis Tècnics de data 14 de gener de 2020, i s'aprova definitivament el document tècnic per a la dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp de futbol municipal, amb un pressupost de 11.090,69 euros i 2.329,04 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 13.419,73 euros.

S'aprova aquest punt per majoria absoluta amb els vots en contra del Grup Municipal de BM-AM,

5è. Aprovació massa salarial personal laboral i increment retribucions personal de l’Ajuntament.

S'aprova la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per l’any 2020, que queda fixada en 272.755,40 euros i, amb efectes de l’1 de gener de 2020, l’increment de les retribucions íntegres del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest. Es determina que l’increment del 2% s’aplicarà a la nòmina del mes de febrer, en la qual s’abonarà a més els endarreriments meritats des del dia 1 de gener de 2020

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació

6è. Adhesió acord marc servei d’assegurances amb destinació ens locals de Catalunya.

S'aprova l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les pòlisses que a continuació s’indiquen:

(_X_) Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 3.484,34 euros, amb vigència des del 24/08/2019 al 23/08/2020.

(_X_) Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, per un import de 798,39 euros, amb vigència des del 01/06/2020 al 31/05/2021.  

(_X_) Lot 3. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España, per un import de 1.322,63 euros, amb vigència des del 15/03/2019 al 15/03/2020.

(_X_) Lot 4. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil ARAG, SE Sucursal en España, per un import de 412,92 euros, amb vigència des del 27/02/2019 al 27/02/2020.

S'aprova l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL a l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, SA de Seguro y Reaseguros, Sociedad Unipersonal per un import de 4.686,03 euros, i amb vigència des del 05/06/2019 al 14/04/2020.

Per últim, s'aprova l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar les pòlisses que a continuació s’indiquen:

(_X_) Lot 2. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 2.183,51 euros, amb vigència des del 25/07/2019 al 25/07/2020.

El punt s'aprova per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació

7è. Moció en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient.

En la moció, s'Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a reconèixer la figura del pagès o pagesa a títol principal considerant pagès o pagesa la persona que té un 75% dels seus ingressos que provinguin directament de la terra.

Amb les intervencions del Sr. Miquel Amorós dient que "nosaltres votarem a favor, no és casual que arribi en aquest moment la moció, degut a les concentracions, tot això ha provocat molt debat, els pagesos i els agricultors no fa dos dies que tenen aquests problemes, esperem que no sigui paper mullat." i de l'alcalde Sr. Ramon Consola "hem de canalitzar perquè es despoblen els municipis, la gent marxa del poble perquè es fa un fart de treballar i no surten els números. Aquest anàlisis profund no s’ha fet. Referent al canvi climàtic, els grans països poden salvar el canvi climàtic, si el món rural se’n va a terra aquesta gent no salvarà el món, són els pagesos els que poden ajudar a fer-ho.", s'aprova per unanimitat el punt.

8è. Moció per a que es feminitzi el carrerer de Bell-lloc d’Urgell formulada pel grup municipal Bell-lloc es Mou-Acord Municipal.

Es proposa aprovar els següents acords:

Primer. Que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell revisarà el carrerer municipal per a identificar aquells carrers susceptibles de canviar els noms actuals per noms de dona o de fets relacionats amb la dona.

Segon. Que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell fomentarà i facilitarà que es posin noms de dona o de fets relacionats amb la dona als nous carrers que s’habilitin en el municipi.

Tercer. Que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell fomentarà i facilitarà que es posin noms de dona o de fets relacionats amb la dona als espais, edificis i equipaments públics del municipi.

Quart. Traslladar aquests acords al conjunt d’entitats socials i esportives del municipi i al Consell Municipal de la Dona.

Sotmesa a votació el punt segon, tercer i quart de la moció per a que es feminitzi el carrerer de Bell-lloc d’Urgell, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació. Per contra, sotmesa a votació el punt primer de la citada moció, aquesta és rebutjada per majoria absoluta dels membres assistents del Ple de la corporació amb 6 vots en contra del Grup Municipal JuntsxBell-lloc, manifestant que, malgrat estar totalment d’acord amb la defensa de les dones i treballar per a que la dona tingui el protagonisme que li toca a la societat, a revisar el carrerer municipal no s'hi comprometrien al considerar que hi ha coses més prioritàries

9è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.

El ple es dona per assabentat.

10è. Dació en compte de les rendicions trimestrals (4t trimestre 2019) al Ministeri d’Hisenda.

S’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  equivalent al quart trimestre de 2019, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret  635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, resultant-ne el següent detall resum:

Import total dels pagaments realitzats:  206.302,84 euros

Import total de pagaments pendents: 122.325,13 euros

El període mig de pagament 4t. TRIMESTRE 2019: 16,77 dies

El ple es dona per assabentat.

11è. Informes equip de govern.

No hi han informes.

12è. Precs i preguntes.

Després d'un extens debat on participen principalment l'alcalde Sr. Ramon Consola i el Sr. Carles Palau, abans de donar per finalitzada la sessió, els dos grups municipals agraeixen a la secretària l'esforç i dedicació al poble els darrers anys i li desitgen sort al que serà el seu nou destí.