Dijous, 13 de Juny del 2024

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Ajuntament / Transparència / Mapa Infoparticip@

Mapa Infoparticip@

El Mapa Infoparticip@ és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultat d'haver desenvolupat i validat en 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya.

http://labcompublica.info/wp-content/uploads/2012/09/banner-enlaces-mapainfoparticipa-200p.jpg

La informació és un dret fonamental per al bon funcionament de la democràcia. Les ciutadanes i els ciutadans, per a poder avaluar com gestionen els representants polítics els recursos col·lectius, intervenir en el debat públic i decidir amb criteris ben fonamentats, necessiten una informació alimentada per fonts transparents i de qualitat.

I els responsables polítics i tècnics de les administracions tenen l'obligació de proporcionar aquesta informació, completa i sanejada.

Internet facilita avui aquesta tasca. Els webs d'alguns ajuntaments són models de bones pràctiques, però d'altres han de millorar.

Al Mapa InfoParticipa s'hi publiquen els resultats d'avaluar si ofereixen dades bàsiques sobre quins són els representants polítics i com gestionen els béns col·lectius, ara amb nova plataforma i nous indicadors adaptats a la Llei de Transparència.

1r bloc - Qui són els representants polítics?

 • 1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
  Clica aquí
 • 2. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o alcaldessa: biografia i/o currículum?
  Clica aquí 
 • 3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
  Clica aquí 
 • 4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
  Clica aquí 
 • 5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?
  Clica aquí 
 • 6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
  Clica aquí 
 • 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
  Clica aquí
 • 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
  No
 • 9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa?
  Clica aquí
 • 10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern?
  Clica aquí 
 • 11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició?
  Clica aquí 

2n bloc - Com gestionen els recursos col·lectius?

 • 12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
  En diverses pàgines:
  Clica a Ple Municipal
  Clica a Junta de Govern Local 
  Clica a Òrgans de govern i funcions (síntesi)
 • 13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans del govern?
  En diverses pàgines:
  Clica a Ple Municipal
  Clica a Junta de Govern Local
  Clica a Òrgans de govern i funcions (síntesi)
 • 14. Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
  Clica aquí
 • 15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
  Clica aquí
 • 16. Es publiquen les actes del Ple Municipal? 
  Clica aquí 
 • 17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en la delegació del Ple Municipal? 
  Clica aquí 
 • 18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?
  Clica aquí
 • 19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?
  Clica aquí 
 • 20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
  Clica aquí

3r bloc - Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

 • 21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens depenents en el cas d'existir?
  Clica aquí 
 • 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
  Clica aquí 
 • 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? 
  Clica aquí
 • 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?
  - Clica a Estabilitat Pressupostària
 • - Clica a Sostenibilitat financera
 • - Clica a Endeutament
 • 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
  Clica aquí
 • 26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
  No.
 • 27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?
 • Clica aquí (L'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell no compta amb directius ni càrrecs de confiança a la seva plantilla laboral)
 • 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
  Clica aquí
 • 29. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament?
  No.
 • 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
  - Històric de contractes oberts i negociats: Clica aquí
  - Històric de contractes menors: Clica aquí 
 • 31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
  Clica aquí 
 • 32. Es publiquen les actes de les meses de contractació?
  Clica aquí 
 • 33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
  Clica aquí
 • 34. Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
  Clica aquí
 • 35. Es publica el període mitjà de pagament a proveïdors?
  Clica aquí
 • 36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? En els casos en què no es convoquin s'explicitarà amb claredat.
  Clica aquí
 • 37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas? En els casos en què no se n'hagin firmat, s'explicitarà amb claredat.
  Clica aquí
 • 38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? En els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat.
  Clica aquí

4rt bloc - Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

 • 39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
  Clica a Opinió dels grups
  Clica a Notícies
 • 40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
  Clica a Opinió dels grups
  Clica a Notícies
 • 41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
  - Actes de Ple: Clica aquí
  - Vídeos del Ple: Clica aquí
 • - Notícies: Clica aquí
 • 42. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
  Clica aquí 
 • 43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?
  - Dades i situació: Clica aquí
 • - Equipaments: Clica aquí
 • 44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes? 
  Clica aquí  
 • 45. Es publica el contacte amb al persona responsable de premsa, informacio i/o comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? 
  Clica aquí (No hi ha responsable de premsa però hi ha una adreça general de contacte a la part inferior del portal web)

5è bloc - Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

 • 46. Es dóna informació al web del reglament de Participació Ciutadana o altres normes relacionades?
 • Clica aquí
 • 47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials?
  Clica aquí
 • 48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?
  No.
 • 49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
  Clica aquí
 • 50. S'ofereixen al web instruments de consultes i/o participació sobre temes actuals d'interès local?
  Clica aquí
 • 51. S'ofereix al web la relació dels serveis que presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
  No.
 • 52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
  Clica aquí